Objednanie tovaru - uzavretie kúpnej zmluvy.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Jarmila Dubinová , so sídlom Šumperská 15 , 97101 Prievidza , Slovakia , IČO: 37 012 720 , ( ďalej ako " predávajúci ") a zákazníkom ( " ďalej ako "kupujúci " ) pri predaji a kúpe tovar prostredníctvom internetového obchodu . Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť  každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho .

2. Kúpna zmluva , na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu , vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky ( ďalej ako " objednávka ") kupujúcim predávajúcemu . V objednávke musí byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje kupujúceho (tj meno a priezvisko , presná a úplná adresa bydliska , e - mailová adresa, telefónne číslo ), - špecifikácia objednaného tovaru (tj číslo a názov tovaru , veľkosť apod .) a jeho množstvo (tj počet objednaných kusov ), - cena a spôsob platby za tovar . Na objednávku kupujúceho , ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e - mailovú adresu , ktorú uvedie v objednávke .

3. Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vz ?? ahu s predávajúcim , ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami . Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma .
Platobné podmienky .

Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom :

2. Bezhotovostne , to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári .

3. Službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou as

4.Bezhotovostnú platbu je potrebné vykonať vopred a to do troch ( 3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu . Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky .

5.1 ďalšie zmluvné podmienky . Ak predávajúci nesplní zmluvu , pretože objednaný tovar nemôže dodať ?? , je povinný o tom bezodkladne informovať ?? kupujúceho do 15 dní odo dňa zaplatenia tovaru a vráti mu cenu zaplatenú za tovar , ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení .

5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení , predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady , ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene .

6. Zodpovednosť za poškodenie , reklamácie - predávajúci nezodpovedá za poškodenie pri preprave .
POSTUP REKLAMÁCIE

1. Čo najskôr nás informovať  e - mailom: dubinovajarmila@gmail.com alebo telefonicky

riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka .

3. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č . 428/2002 Zb . o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vystavenia faktúry a dodanie tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim . Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné . Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať  a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č . 428/2002 Zb . , Tj predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov , ktoré sú predmetom spracúvania , právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania , právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namieta voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely . ( Firma zakladá iba objednávky v zmysle účtovných predpisov a neukladá do žiadnej databázy vaše osobné údaje. )
Záverečné ustanovenia .

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho . (Pr . V súkromnej objednávke na meno kupujúceho , doručované na adresu firmy, chýba meno firmy . Takú objednávku nám pošta vráti !!! V jednej budove môže sídliť viac firiem a poštár nebude hľadať v ktorej firme pracuje objednávateľ !)

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť  a účinnosť  dňom objednania tovaru.